http://mnkimlien.vte.edu.vn/thong-bao
Ngày cập nhật : 04/04/2020

Công văn mới số 1074/SGDĐT-VP

Công văn mới số 1074/SGDĐT-VP
Công văn về việc tiếp tục cho trẻ nghỉ học đảm bảo ph chống dịch bệnh covid-19

Số ký hiệu:  TCCS: 02:2010/VNRA

Ngày công bố ban hành:  1/10/2010